BLU: Bạc Liêu

Phòng kỹ thuật BLU Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Phạm Quốc Mỹ Giám Đốc   78100 0907 497 791 MyPQ@fpt.com.vn
Võ Văn Thắng Trưởng Phòng KT   78130 0907 751 216 ThangVV3@fpt.com.vn
Nguyễn Huỳnh Quốc Thắng Điều hành   78124 0918 258 213 phuongnam.ThangNHQ@fpt.net
Đào Thanh Liêm Điều hành   78131 0902 818 281 phuongnam.LiemDT@fpt.net
 
Phòng DVKH BLU Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Nguyễn Cẩm Tiên Trưởng phòng   78150 939960950 Tiennc6@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Kim Hiền Giao dịch viên   930862   Hienntk@fpt.com.vn
Võ Hồng Đượm Giao dịch viên   933254   DuomVh@fpt.com.vn
Dương Chà My Giao dịch viên   78151   MyDC2@fpt.com.vn
Tô Thúy Duy Giao dịch viên   78144   Duytt18@fpt.com.vn
Thái Phương Giao dịch viên   933251   PhuongT2@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Cẩm yến Giao dịch viên   933255   yenntc2@fpt.com.vn
Nguyen Anh Du CUS     0947494636 duna@fpt.com.vn
Thái Phương CUS     0914000010 phuongt2@fpt.com.vn