BDH: Bình Định

Phòng kỹ thuật BDH Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Hoàng Anh Giám Đốc   5678 0908 886 357 AnhH4@fpt.com.vn
Trần Thị Trinh Phó Giám đốc   5600 0909 611 725 TrinhTT2@fpt.com.vn
Võ Hùng Phi Trưởng Phòng KT   5657 0935 313 538 PhiVH@fpt.com.vn
Phan Xuân Hồng Phó Phòng KT   5656 0973 570 777 HongPX2@fpt.com.vn
Huỳnh Tiến Thạnh Quản lý User   5654 0905 588 225 ThanhHT33@fpt.com.vn
Lê Văn Hiểu Quản lý User   5659 0935 400 688 HieuLV20@fpt.com.vn
 
Phòng DVKH  BDH Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Đoàn Thị Mỹ Liên Trưởng phòng   5605 905517901 Liendtm@fpt.com.vn
Nguyễn Hoàng Linh Giang Phó Phòng   5603 905614243 giangnhl2@fpt.com.vn
Đặng Từ Hoàng Việt Trưởng nhóm   5665   Vietdth@fpt.com.vn
Bùi Thị Sang Trưởng nhóm   5602   Sangbt@fpt.com.vn
Huỳnh Thị Tố Trang GDV + CUS   5601   tranghtt38@fpt.com.vn
Lê Thị Thùy Vi GDV + CUS   5665   Viltt5@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Cẩm GDV + CUS   5607   Camnt3@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Thu Đài GDV + CUS   5604   daintt4@fpt.com.vn
Xuân Thị Thùy Duyên GDV + CUS   5615   Duyenxtt@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Anh Thư GDV + CUS       thunta56@fpt.com.vn
Võ Thị Thu Thuận GDV + CUS   5667   Thuanvtt@fpt.com.vn
Ngô Thị Hồng Hạnh NVVP   5614   Hanhnth32@fpt.com.vn
Phan Hồ Thị Ánh Tuyết NVVP   5616   tuyetpha@fpt.com.vn