AGG: An Giang

Phòng kỹ thuật AGG Chức danh IP phone Di động Account mail
Phạm Duy Khiêm Giám Đốc 7601 0939 670 082 KhiemPD@fpt.com.vn
Võ Nguyên Vũ Trưởng Phòng KT 7650 0932 989 935 VuVN@fpt.com.vn
Trần Thị Kim Ngân Điều hành 7653 0917 909 847 phuongnam.NganTTK@fpt.net
Đỗ Bảo Kỳ Điều hành 7679 0941 496 584 phuongnam.KyDB@fpt.net
Võ Thanh Quang Điều hành 7651 0942 091 192 Phuongnam.QuangVT@fpt.net
Hồ Chí Công Điều hành 7681 0332 999 629 phuongnam.CongHC1@fpt.net
Phòng DVKH AGG Chức danh IP phone Di động Account mail
Nguyễn Thị Kim Thoa Em Trưởng phòng 7625 Emntkt@fpt.com.vn
Đinh Thị Tuyết Mai Phó phòng 7627 Maidtt19@fpt.com.vn
Châu Ngọc Phượng Giao dịch viên 7616 PhuongCN@fpt.com.vn
Lê Thiện Nhi Giao dịch viên 7691 NhiLT6@fpt.com.vn
Nguyễn Ngọc Lan Giao dịch viên 7624 LanNN6@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Thanh Tâm Giao dịch viên 7619 tamntt70@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Bích Ngân Giao dịch viên 7693 NganNTB4@fpt.com.vn
Trương Thị Quỳnh Như Giao dịch viên 7612 NhuTTQ24@fpt.com.vn
Đào Thị Thanh Nhi Giao dịch viên 7617 NhiDTT2@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Kim Kha Giao dịch viên 7636 KhaNTK2@fpt.com.vn
Cao Thị Cẩm Tiên Giao dịch viên 7629 TienCTC@fpt.com.vn
Phạm Thị Hồng Kim Giao dịch viên 7614 Kimpth@fpt.com.vn
Bùi Thị Bích Trâm Giao dịch viên 7662 Trambtb2@fpt.com.vn
Trịnh Thị Thuý Loan Giao dịch viên 7638 Loanttt14@fpt.com.vn
Đinh Nguyễn Phương Trinh Giao dịch viên 7623 TrinhDNP@fpt.com.vn
Nguyễn Tú Mỹ Giao dịch viên 7611 Mynt44@fpt.com.vn
Nguyễn Tiến Ngọc Trâm CUS 7622 TramNTN6@fpt.com.vn
Nguyễn Đình Long CUS 7618 LongND48@fpt.com.vn
Huỳnh Thị Tài Linh CUS 7626 LinhHTT13@fpt.com.vn